Issuances

 • Executive Orders
 • Memo Circulars
 • Office Memo

 

 •  

Business & Industries

 • Investment Opportunities
 • How to start business
 • Cost of doing busines
 • Investment & Incentive Code
 • Revenue Code

M E N S A H E

Ang aton pagsaulog sang ika-kan-uman kag tatlo ka tuig nga kaadlawan sang banwa sang Mlang nagapahanumdum sa aton sang mga pag-antus nga ginhimo sang aton mga pioneer settlers sugod sang ang Mlang kagulangan pa tubtub nga nahimo kita nga primera klase nga munisipalidad.  Ang mga pagpakamaayo kag kauswagan nga aton ginaagum subong bunga sang paghangpanay, pagpasayluhanan kag pagbinuligay sang mga lumad, mga Muslim kag mga dumuluong gikan sa mga isla sang Visayas kag Luzon.

 

Kon ang aton katawhan may pagpatugsiling sa isa ka tingub nga padulungan kag nakahangup sang aton tingub nga kapalaran, mahapos ang pagbinuligay agud madab-ot naton ang kauswagan nga makahatag sang mas madamu kag mas daku nga benepisyo sa kadamuan sang aton mga pumuluyo.  Amo gani nga kinahanglan gid ang masunson pagkonsulta sa mga katawhan sa kabarangayan agud nga sila man may masanag kag maathag nga konsepto sang aton ginahimulatan nga makab-ot.

 

Sa sining tinutuyo, handum ko nga dalhon ang panggamhanan sa naligwin naton nga mga baranggay kag ipat-in ang paghangup nga ang maayo nga panggamhahan magadala sang mapinadayunon nga pag-uswag sa aton katawhan kag sa aton komunidad.  Ini nga ihibalo magabuyok sa bisan pinakakubos kag pinakayano naton nga mga pumuluyo agud manginkabahin sa pagkab-ot sang desisyon ukon mga buko nga makatandog sang kalidad sang pagkinabuhi nga gusto naton luntaran, sang aton mga kaanakan, kag sa palaabuton pa nga mga inanak sang aton mga kaanakan.

 

Hangkaton ko kamo tanan sa paghandum kag pagkab-ot sang maayo nga mga bagay nga makadala sang mapinadayunan nga pag-uswag sa aton katawhan kag mga komonidad. Kabay nga ang himpit nga paghidaet masapwan sa aton mga tagipusuon kag panghunahuna karon nga panahon.  Nian, dira naton masapwan nga ang himpit nga kalipay kag kalinong maagum kon ang tanan nagahiliugyon.  Malipayon nga pagsaulog sang fiesta ang akon panamyaw kag paghandum para sa tagsa-tagsa.

 

 

   

(SGD) RUSSEL M. ABONADO

Municipal Vice Mayor

Mlang Face book Page

 

 LGU Profile

 

LGPMS

 

Verse of the Day

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Today: Dec 14, 2018

Website Support

Adobe Flash Player
Download to view the Interactive Flash Feature.

Downoload Acrobat Reader, a free program from Adobe, in order to read downloadable pdf files.

Mlang Hymn

Programs & Projects

 • Projects Implemented

in different Barangays

 

Others..

Events & Activites

 • Kawayanan Festival
 • Mlang Anniversary
 • Sports Festival
 • Others